HAKKIMIZDA

Kuruluş Amacı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Derneğin temel  amacı; insan ve çevre sağlığını göz ardı etmeden, yüksek katma değerli kozmetik ürünlerin üretilmesini, ülkemiz kozmetik sektörü ve kozmetik bilimcilerinin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Sektörün uluslararası alanlarda rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar
 2. Sektörde tüketicinin korunması için ilgili stk çalışmalarını yapar.
 3. Kozmetik üreticilerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapar,
 4. Kozmetik üretimi iş gücünün nitelikli hale getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur,
 5. Kozmetik üretimi için finans kaynakları ve pazar oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunur,
 6. Kobi ölçekli kozmetik üreticilerinin büyüyebilmesine, sürdürülebilir çalışmalar yapabilmesine, rekabet gücü oluşturmasına, kurumsal bir hale dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 7. Kozmetik üreticilerinin ihtiyaç duyacağı laboratuar ve teknolojik bilgi (know-how) konusunda yol gösterici olup, kaynaklar ve ilişkiler sağlamaya çalışıp, işbirlikleri geliştirir.
 8. Üniversitelerde kozmetik alanın da yapılan bilimsel çalışmaların ülkemiz kozmetik sektörüne kazandırılması konusunda platformlar oluşturur.
 9. Kozmetik araştırmacıları ve üreticilerinin birlikte projeler yapabilmesini sağlar.
 10. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve araştırmacıların, kozmetik sektörünün sorunlarını görmelerine, çözüm önerileri getirmelerine, projeler yapabilmelerine ve kozmetik üreticileri ile işbirliklerine yönelik çalışmalar yapar.
 11. Kozmetik üreticilerini, ilgili kozmetik kanunu ve yönetmeliğine uygun ürün üretebilmeleri için çalışmalar da bulunup, karşılaşacağı olası sorun ve ihtiyaçlara yönelik bilgilendirmeler yapar. Üyelerinin kamusal alanda temsilini sağlayıp, yeni yasal düzenlemeler de ilgili makamlarla işbirliği geliştirir.
 12. Uluslararası kozmetik sektörü ve mevzuatları takip edip, sürdürülebilir rekabet için üyelerinin adaptasyonunu sağlar. Karşılaşabilecekleri olası sorunlarına yönelik çalışmalar da bulunur.
 13. Kozmetik araştırmacıları yetiştirilmesine yönelik üniversiteler ile çalışmalar yapar.
 14. Kozmetik ürün kalitesini etkileyebilecek, üretim ve laboratuar ekipmanları, ambalaj ve diğer tüm girdiler konusun da iyileştirici çalışmalar da bulunur.
 15. Ülkemizde “kozmetik tarımı”  “kozmetik madenciliği” ve “kozmetik hayvancılığı-yaşayan hayvanlar” gibi kavramları geliştirip sektörün hammadde ihtiyaçlarında ki dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamak. Bu gibi çalışmalar sonucun da ülkemizin kozmetik hammadde ihracatı yapabilmesine yönelik katkı sağlamak.
 16. Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik her türlü, kamu ve özel kurum/kuruluş ile işbirlikleri yapmak. Kongre, Sempozyum, Fuar, sergi, yarışma, seminer, çalıştay, panel, konferans, toplantı, eğitim v.s düzenlemek, katılımda bulunmak, iş birlikleri yapmak. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ulusal yada uluslar arası kamu yada özel kurum/kuruşlarla yeni platformlar oluşturmak.
 17. Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için, gerekli olan her türlü menkul- gayrimenkul, teknik araç ve ekipman, hizmet, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, gerekli gördüğünde kiraya verebilir, satabilir.
 18. Kozmetik üretici ve araştırmacılarına yönelik, her türlü basım/yayım çalışmaları yapar. Bunun için basılı ve digital medyayı kullanabilir. Kozmetik üretici ve araştırmacılarının üniversite veri tabanlarını kullanabilmeleri için çalışmalar yürütür. Bilimsel makale, üretim, kalite konuları başta olmak üzere kozmetik konulu veri tabanları oluşturmaya yönelik çalışmalar da bulunur.
 19. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla iktisadi işletmeler kurabilir, işletebilir, işlettirebilir.
 20. Dernek resmi misafirlerini karşılarken kokteyl düzenleme törenlerde kendisini temsilen çelenk gönderme vb. konularda kendini temsil etme hakkına haizdir.
 21. Ulusal ve uluslar arası alanlarda kamu, özel sektör, üniversiteler ve stklar ile proje hazırlar projelerine ortak olur.
 22. Kozmetik ürünlerin kalite kontrol, iyi imalat kuralları (GMP)  kalite yönetim ve entegre yönetim sistemlerini uluslararası standartlar çerçevesinde  denetleme,  kanunların izin verdiği ölçüde alanında talimatnameler hazırlama hususunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, denetim mekanizmasını oluşturur.
 23. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 24. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 25. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 26. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 28. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 30. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 31. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 32. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 33. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,